IGEAN

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Mykenaikos Keramikos Klivanos sro Dimini [Mycenaean Pottery Kiln at Dimini] E Perifereia tou Mykenaikou Kosmou, A` Diethnes Diepistemoniko Symposio, Lamia, 25-29 Septemvriou 1994 (σελ. 131-142)